Zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR”) Kvalident s.r.o. Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem získávány zejména následujícím způsobem:

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být fyzická či právnická osoba, a to zejména:

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce údajů je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zejména z následujících důvodů:

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu o zpracování osobních údajů.

Povinnost mlčenlivosti

Ve společnosti Kvalident s.r.o. jsou mlčenlivostí chráněny veškeré informace a osobní údaje.